e-mailEmail

Mail Us : info@ptc.gov.np

Member Detail

SHSDC NEPAL

Sita Regmi
(Chief Instructor)

SHSDC NEPAL

Sudha Regmi
(Instructor)
sudharegmi@yahoo.com

SHSDC NEPAL

Krishna Prasad Humahain
(Instructor)
kphumahain7@gmail.com

SHSDC NEPAL

Naindra Kumar Paudel
(Instructor)

SHSDC NEPAL

Sudhir Gautam
(ना.सु)
Sudhirgautam997@gmail.com

SHSDC NEPAL

Kabita Parajuli
(Accountant)

SHSDC NEPAL

Renuka Dhungel
(kharidar)

SHSDC NEPAL

Dipendra Acharya
(light dirver)

SHSDC NEPAL

Ram Bahadur Gurange
(Ka sa)

SHSDC NEPAL

Subharaj Tamang
(ka.sa)