e-mailEmail

Mail Us : info@ptc.gov.np, hulakprashikshan@gmail.com

Member Detail

SHSDC NEPAL

Sabita Karki
(Chief Instructor)
hulakprashikshan@gmail.com

SHSDC NEPAL

Pradipmani Sharma chaulagain
(Instructor)

SHSDC NEPAL

Bashudev Phuyal
(Instructor)
phuyalbashudev567@gmail.com

SHSDC NEPAL

Sudhir Gautam
(ना.सु)
Sudhirgautam997@gmail.com

SHSDC NEPAL

Bimala Gautam
(Acountant)

SHSDC NEPAL

Renuka Dhungel
(kharidar)

SHSDC NEPAL

Dipendra Acharya
(light driver)

SHSDC NEPAL

Ram Bahadur Gurung
(कार्यालय सहयोगी)