Staffs Details

Name Sabita Karki
Post मुख्य प्रशिक्षक
Phone 15363112
Email hulakprashikshan@gmail.com
Name Pabitra Ghimire Khanal
Post INSTRUCTOR
Phone 15362770
Email hulakprashikshan@gmail.com
Name Ganesh Gauram
Post INSTRUCTOR
Phone 9857627007
Email
Name Sudhir Gautam
Post Na.Su
Phone 9843934962
Email Sudhirgautam997@gmail.com
Name Radhika Karki
Post का.स
Phone 1
Email hulakprashikshan@gmail.com
Name Dipendra Acharya
Post Driver
Phone 9860201953
Email hulakprashikshan@gmail.com