नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

हुलाक सेवा विभाग

हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र

कार्यविधि/ मापदण्ड

सि.नं शीर्षक
1 हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको प्रशिक्षण संचालन सम्वन्धी मापदण्ड, 2078 डाउनलोड