नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

हुलाक सेवा विभाग

हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र

हुलाक पत्रिका

सि.नं शीर्षक
1 हुलाक पत्रिका 202 डाउनलोड
2 हुलाक पत्रिका 201 डाउनलोड
3 हुलाक पत्रिका 203 डाउनलोड
4 हुलाक पत्रिका 204 डाउनलोड